Algemene voorwaarden Al & Wolkenfelt Advocaten

a) Al & Wolkenfelt Advocaten betreft een kantorencombinatie van de zelfstandige advocaten mr. B.J. Al (KvK 30274256) en mr. M. Wolkenfelt (KvK 61014435) die ieder voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefent. Er is geen sprake van een maatschap in de zin van de wet.

b) De overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen de opdrachtgever (‘de cliënt’) en de betreffende advocaat die de opdracht heeft ontvangen en op persoonlijke titel heeft aanvaard (‘de advocaat’). De werking van de artikelen 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.

c) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere tussen de cliënt en de advocaat tot stand gekomen overeenkomst van opdracht, daaronder mede begrepen iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht, alsmede op iedere buitencontractuele rechtsverhouding.

d) De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de door de advocaat verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart de advocaat voor mogelijke aanspraken van derden en zal de door de advocaat in verband daarmee redelijkerwijs te maken kosten vergoeden.

e) Op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de advocaat verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever vast te stellen en van ongebruikelijke transacties onder omstandigheden melding te doen bij Financial Intelligent Unit (FIU)- Nederland.

f) De aanvaarde opdracht leidt in alle gevallen tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De werkzaamheden van de advocaat hebben bovendien geen betrekking op fiscale aspecten van enig doen of nalaten van de cliënt, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van de advocaat heeft ontvangen.

g) Deze voorwaarden worden eveneens bedongen ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van de opdracht al dan niet in dienstverband door de advocaat worden ingeschakeld en in dat verband aansprakelijk mochten zijn.

h) Bij het inschakelen van derden betracht de advocaat de nodige zorgvuldigheid. Voor mogelijke tekortkomingen van deze derden is de advocaat evenwel niet aansprakelijk. De cliënt machtigt de advocaat de door derden gebruikte algemene voorwaarden namens de cliënt te aanvaarden.

i) De advocaat is niet aansprakelijk voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen, noch is de advocaat aansprakelijk indien hij zijn diensten heeft geweigerd en hieruit schade is ontstaan.

j) Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de advocaat leidt, zal de aansprakelijkheid in haar totaliteit steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de advocaat bij HDI Global SE te Rotterdam afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

k) Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de advocaat in het betreffende dossier aan de cliënt in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.

l) Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere rechtsvordering van de cliënt op de advocaat indien de rechtsvordering, nadat de cliënt met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, niet binnen 12 maanden bij de rechtbank is ingesteld.

m) De cliënt is jegens de advocaat honorarium verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met de door de advocaat aan de zaak bestede tijd, te vermeerderen met de over het product verschuldigde omzetbelasting. Daarnaast worden aan de cliënt kosten van derden (verschotten) doorberekend, zoals die van de burgerlijke stand, het kadaster, een notaris, een gerechtelijke instantie, de deurwaarder en/of eventuele reiskosten.

n) Tenzij uitdrukkelijk andersluidend met de cliënt overeengekomen, staat de advocaat de cliënt op basis van het overeengekomen uurtarief bij. Mocht een rechtzoekende vanwege zijn inkomsten in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan doet hij derhalve afstand van zijn recht op een door de overheid toe te voegen advocaat. Onder welke voorwaarden men aanspraak kan maken op een pro deo advocaat, kan via raadpleging van de door de Raad voor Rechtsbijstand onderhouden website http:// www.rechtsbijstand.nl dan wel door middel van telefonisch contact met het Juridisch Loket (algemeen telefoonnummer 0900-8020) worden achterhaald.

o) De advocaat is gerechtigd bij de aanvaarding van de opdracht en/of tijdens de uitvoering daarvan ter dekking van in de toekomst aan de advocaat verschuldigde honoraria en/of verschotten een voorschot van de cliënt te verlangen.

p) Declaraties dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn betaald door girale bijschrijving op het op de declaratie aangegeven (zakelijke) bankrekeningnummer van de advocaat, tenzij de advocaat een daarvan afwijkende termijn heeft bepaald. Contante betalingen worden in beginsel niet geaccepteerd.

q) Bij niet-tijdige (volledige) betaling is de cliënt zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim. Overschrijding van de betalingstermijn resulteert derhalve onmiddellijk in het door de cliënt verschuldigd zijn van wettelijke rente over de verschuldigde hoofdsom per datum verzuim.

r) Daarnaast staat het de advocaat dan vrij om met inachtneming van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) incassokosten in rekening te brengen van minimaal € 40,- per openstaande declaratie en is de advocaat tevens bevoegd tijdens de toestand van verzuim zijn werkzaamheden op te schorten. Voor de nadelige gevolgen is de advocaat nooit aansprakelijk.

s) Bezwaren tegen de verschuldigdheid van de declaratie dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk jegens de advocaat kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de declaratie geacht wordt definitief zonder protest door de cliënt te zijn aanvaard.

t) Na beëindiging van de opdracht wordt het dossier 5 jaar gearchiveerd, waarna het vakkundig wordt vernietigd. Gedurende 3 maanden na de beëindiging van de werkzaamheden kan de cliënt kosteloos om afgifte van de zich in het dossier bevindende (originele) stukken verzoeken. Daarna zijn er in verband met het lichten van het dossier kosten gemoeid van € 70,- per lichting.

u) Op de tussen de cliënt en de advocaat gesloten overeenkomst van opdracht is van toepassing de door de advocaat gebruikte klachtenregeling, waarvan door raadpleging van de door de advocaat onderhouden website (http://www.awf-advocaten.nl) kennis kan worden genomen.

v) Klachten die na interne behandeling niet zijn weggenomen, worden indien het een tuchtrechtelijk verwijt betreft door de cliënt voorgelegd aan de deken van de Orde van advocaten te Gelderland (postbus 4152, 6803 ED Arnhem). Voor overige geschillen dient de cliënt zich te wenden tot de civiele rechter.

w) De rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt wordt door Nederlands recht beheerst. Niet-tuchtrechtelijke geschillen tussen de advocaat en de cliënt worden uitsluitend door de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton dan wel handelszaken beslecht. 

Download onze algemene voorwaarden (PDF)

Bezoekadres

Tivolilaan 205 (De Enk)
6824 BV Arnhem

info@awf-advocaten.nl
026 - 845 45 55

Postadres

Postbus 2
6800 AA Arnhem

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.