Nieuws & Veelgestelde vragen

Indien de deurwaarder een dagvaarding aan u in persoon heeft betekend of in een gesloten enveloppe heeft achtergelaten, dient u zich te realiseren dat u reeds vanaf dat moment in een gerechtelijke procedure bent betrokken.

Of het zin heeft zich tegen het gevorderde te verweren en welke juridische middelen u daarbij ten dienste staan, is mede afhankelijk van de stellingen van partijen en de bewijzen warrover men beschikt.

Samen met u gaan wij voor het meest gunstige juridische resultaat of beperken we de schade.

Indien de nalatenschap rijp is voor verdeling, kan er tussen de erfgenamen nog altijd verschil van inzicht ontstaan omtrent het lot van een daartoe behorende zaak, zoals een kostbaar schilderij of een landelijke vakantiewoning, waardoor de verdeling spaak loopt.

Gelukkig biedt de wet handvatten om de onwelwillende erfgenaam in het gareel te krijgen, zoals het bij de rechtbank vorderen van de (wijze van) verdeling van het betwiste goed of zelfs de gehele nalatenschap.

In sommige situaties kan ook een machtiging tegeldemaking worden verzocht, waardoor men niet meer afhankelijk is van de medewerking van de dwarsliggende deelgenoot en de gemeenschappelijke zaak zelfstandig mag vervreemden.

Wanneer een executeur zijn benoeming heeft aanvaard, kan er in het kader van diens beheer een geschil ontstaan omtrent de wijze waarop deze zijn taak vervult.

Indien er voldoende gewichtige redenen zijn, kunnen wij namens de protesterende erfgnaam de kantonrechter verzoeken de executeur te ontslaan.

Indien een mede-erfgenaam het bestaan van een tot de nalatenschap behorend goed, zoals een (buitenlandse) bankrekening of een kostbare muntenverzameling, jegens de overige erfgenamen opzettelijk heeft verzwegen, dan verbeurt deze oneerlijke erfgenaam zijn aandeel in dat goed aan zijn mede-erfgenamen. 

Ondanks de zware bewijslast kan het dus de moeite waard zijn het geheimzinnige gedrag van een mede-erfgenaam aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Indien een nalatenschap door beneficiaire aanvaarding moet worden vereffend gelden er specifieke (dwingendrechtelijke) regels en kan een tekortschietende vereffenaar in sommige situaties zelfs met zijn privé-vermogen aansprakelijk worden gehouden voor de voldoening van de nalatenschapsschulden.

Daarnaast is het van belang een door de vereffenaar betwiste vordering tijdig bij vonnis te doen laten vaststellen, waarvoor een afzondelijke (normale) dagvaardingsprocedure nodig is.

Het komt dikwijls voor dat een van de kinderen of een derde zich tijdens erflaters leven intensief met zijn financiële zaken heeft ingelaten.

Nu hoeft zulks op zichzelf niet verkeerd te zijn, de stemming slaat echter dikwijls om indien (pas) na het overlijden van de volmachtgever blijkt dat de gevolmachtigde zichzelf en/of een bekende wel erg rijkelijk ten laste van erflaters vermogen heeft bevoordeeld.

Mocht op de toenmalige gevolmachtigde-vertrouweling een plicht tot verantwoording rusten, dan kunnen de gedupeerde erfgenamen hem dikwijls alsnog ter verantwoording roepen en vergoeding vorderen.

Indien op onrechtmatige wijze of zonder geldige titel relevante bedragen uit erflaters toenmalige vermogen zijn onttrokken, dan kunnen de erfgename eveneens actie jegens de onterecht bevoordeelde ondernemen.

In art. 4:85 lid 1 BW is bepaald dat de mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt, indien de legitimaris niet binnen een hem door een belanghebbende gestelde redelijke termijn, en uiterlijk vijf jaren na het overlijden van de erflater, heeft verklaard dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen.

In onderhavig artikel is echter niet aangeven wat een redelijke termijn is. Ook zijn in de wetsgeschiedenis bij het artikel geen aanknopingspunten te vinden die bij het bepalen van de duur van de termijn kunnen worden gehanteerd.

Hof Den Bosch heeft met inachtneming van de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak geoordeeld dat de door de erfgenaam-executeur gegeven termijn van drie maanden een redelijke is.

Daarbij werd overwogen dat een termijn van drie maanden in het erfrecht een gebruikelijke termijn is (vgl. artt. 4:72 BW t/m 4:75 BW) en onderschreef het hof het oordeel van de rechtbank dat een termijn van drie maanden in het algemeen ruim voldoende is om een keuze te maken omtrent het al dan niet aanspraak maken op de legitieme portie, met name ook omdat de legitimaris dit op een eenvoudige wijze en zonder enig financieel of ander risico had kunnen doen.

Gerechtshof Den Bosch 27 september 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:3275)

Als erfgenaam bent u in grote mate afhankelijk van de door de (overige) erfgenamen aan u te verstrekken informatie omtrent de samensteling en de omvang van erflters nalatenschap en de eventuele inbreng van giften. 

Ook de legitimaris (=rechthebbende op de legitieme portie) en in sommige gevallen ook de legataris (=rechthebbende op een door de testateur vermaakt vorderingsrecht) kunnen om dergelijke informatie verlegen zitten teneinde de omvang van de legitieme resp. het legaat van geldsom te kunnen bepalen.

Indien een verzoek c.q. sommatie niet mocht baten, kunnen wij de afgifte van dergelijke informatie en bescheiden op korte termijn (desnoods op straffe van een door de wederpartij te verbeuren dwangsom) via een kort geding afdwingen. 

 

In tegenstelling tot veel advocatenkantoren doen wij niet geheimzinning over ons uurtarief. Dit bedraagt namelijk standaard € 200,- exclusief 21% btw. In complexe zaken en dossiers met een groot financieel belang verhogen wij ons tarief soms. 

De kosten die wij noodzakelijkerwijs voor de behandeling van uw zaak moeten maken (=verschotten), zoals die van het kadaster, gemeenten, de deurwaarder en/of de rechtbank, berekenen wij aan u door.

Of wij een voorschot op het nadien verschuldigde honorarium verlangen, hangt mede af van de spoedeisendheid van uw zaak en de te verwachten tijdsbesteding.

Als schuldeiser van de erflater c.q. nalatenschap of van een erfgenaam is het van groot belang ervan op de hoogte te zijn wie de nalatenschap als executeur of vereffenaar beheert en wie van de erfgenamen de nalatenschap (beneficiair) hebben aanvaard dan wel hebben verworpen.

Mocht een erfgenaam geen keuze willen maken, dan kunnen wij de kantonrechter namens u verzoeken een termijn voor de keuze te stellen.

Bezoekadres

Tivolilaan 205 (De Enk)
6824 BV Arnhem

info@awf-advocaten.nl
026 - 845 45 55

Postadres

Postbus 2
6800 AA Arnhem

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.