Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Erfrecht

Wij constateren een groeiende behoefte aan in het erfrecht gespecialiseerde advocaten.


"Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking." (art. 4:1 lid 1 BW)

Bij het afwikkelen van een opengevallen nalatenschap kunnen er diverse en soms complexe geschillen ontstaan.

Zo kunnen de erfgenamen het b.v. niet eens worden over de verdeling van de nalatenschap of wordt er belangrijke informatie achtergehouden.

Bovendien dient bij de berekening van de legitieme massa rekening te worden gehouden met bepaalde giften, waardoor de legitieme portie aanzienlijk kan toenemen.

Indien een nalatenschap door een executeur wordt beheerd, kunnen de efgenamen daarenboven moeite hebben met de wijze waarop deze zijn taken vervult. 

Mochten er twijfels rijzen bij een (niet) herroepen testament, dan is nader onderzoek wellicht geïndiceerd.

Dergelijke voorbeelden geven reeds aan hoe gevarieerd het erfrecht is.

Wij houden ons met name bezig met:

- wilsbekwaamheid van de erflater (was de inhoud van het testament conform de wil van de erflater?)

- uitleg van het testament

- ouderlijke boedelverdeling en kindsdeel

- legitieme portie ('wettelijk erfdeel')

- verzorgingsvruchtgebruik

- wettelijke verdeling

- executele, bewind en vereffening

- verdeling nalatenschap door de erfgenamen

- aansprakelijkheid en schuldeisers

- recht op informatie en boedelbeschrijving

- internationaal privaatrecht.

Relevante informatie
(links / downloads / voorbeelden / brochures)